Biểu phí tai nạn 24/24

  • Tính phí
  • Đăng nhập
  • Thanh toán & giao hàng

Tính phí

Số người tham gia: (*)
Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm là số tiền tối đa XTI có trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất về người xảy ra. 

Số tiền bảo hiểm tai nạn 24/24 XTI bán theo hạn mức, Quý khách tự lựa chọn hạn mức phù hợp nhu cầu của mình.

(*)
Phí bảo hiểm (miễn VAT) 0 VNĐ